۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

از این 15000 نفر کسی نگفت اعدام نوجوان 17 ساله غیر قانونی است؟

اعدام نوجوان 17 ساله نه قانونی است و نه شرعی ، شرعی که اینقدر نکته بین و دقیق است که آبروی چند جوان را به جرم آب بازی در سیمای ملی می برد اینبار چنان گشاده بین شد که قانونی که خود نوشته است را نا دیده می گیرد.
البته در این حکومت فاسد خونخوار دیگر مرور هر روز این اخبار کاملا عادی شده اما اینبار در این جرم حکومت مردم نیز شریک شدند و با این اشتیاق به اعدام ننگی ابدی بر دامان مردم نشست.
15000 هزار انسان صبح زود از خواب خود زدند تا شاهد صحنه اعدام غیرقانونی یک نوجوان باشند، احتمالا با خود تخمه و آجیل هم برده بودند تا صحنه جان دادن اعدامی هیجان انگیز تر شود.
دریغ که در آن وقت صبح تنها غریزه حیوانی آنها بیدار بود و وجدانها همه در خواب بودند وگرنه یکی از میان جمعیت تخمه شکن عدالت را جستجو میکرد...
به راستی اگر به جای دیدن صحنه اعدام قرار بود برای نجات جان یک انسان یا گرفتن حق مظلومی ساعت 4 صبح در جایی جمع شویم چند نفر خواب را بر خود حرام میکردیم؟