۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۲, جمعه

اشک تمساح های چادر پوش - شاهین در چنگال مار می بینم

خوب شد شاهین یه شعر خوند ما هم فهمیدیم علمای عظام شیعه زنده اند از بعد از انتصابات 88 همینطوری منتظری تا بالاخره یکی از نشانه های عظیم الشان خدا اعلام موجودیت کنند سنسورهایشان تنها به موضوعاتی حساس هست که با آن از جیب مردم زکات و خمس کش می روند.
جنابان دین فروش دنیا خر چرای صدای وا اسلامایتان برای کهریزک در نیامد؟ چرا بعد از کشتار بی رحمانه مردم در نیامد؟ چرا هیچ کدامتان عمامه از سر در نیاوردید وقتی شنیدید از روی مردم با ماشین بارها رد شدند آن هم در روز عاشورای حسینیتان؟
مثل شما مثل تمساحی است که در رویای خوردن شاهین اشک میریزد تا شاید شاهین اغفال شود.
ما را به خیر شما امیدی نیست - شر مرسانید