۱۳۹۰ اردیبهشت ۲, جمعه

چه چیز باعث وحدت سلطنت طلب و عرزشی میشود؟

وحدت شکل گرفته بین سلطنت طلبان و عرزشی ها نه یک قرارداد نوشته شده که یک وحدت فکری است ، در واقع سرچشمه اصلی تفکر این دو گروه به ظاهر دشمن یکی است ، یکی دنبال ولایت خامنه ای و احمدی نژاد و دیگری دنبال ولایت اسپرم پهلوی.
در واقع این دو طیف قدرت پرست و دیکتاتور پرور و مجذوب قدرتند و پیرو تز ارباب و رعیت و خواص و عوامند.
پس از شکل گیری جنبش مردمی سبز این دو گروه ، تفکر خود را به شدت در معرض خطر و انقراض دیدند، چون با روی کار آمدن حکومت دموکرات تفکرات فسیل گونه اینها هم به زباله دان تاریخ می پیوندد و این دو دشمن دیرینه و دوست فکری ابدی در بیعتی شوم و تنها به خاطر خطری که از جانب تفکر گسترده دموکراسی خواهی هویت آنها را تهدید میکند سعی در سرکوب رعیت و عوام و مجبور کردن مردم به اطاعت محض از قدرت مطلقه کردند، عرزشی ها شروع به سرکوب فیزیکی و سلطنت طلبها شروع به سرکوب فکری کردند و در همه حال سعی در نا امید کردن و ایجاد شک و تفرقه و نفاق بین گروه های مختلف مخالف نظام و کم اثر کردن نقش رهبران جنبش کردند.
اما بعد از فراخوان 25 بهمن رهبران سبز و حضور میلیونی مردم این دو گروه شکست سختی خوردند و با حصر رهبران سبز و علم کردن پسر شاه سعی کردند که صورت مساله را برای خود حل کنند و در ذهنیات متوهم خود ، خود را پیروز میدان مبارزه با مردم بدانند ، غافل از اینکه آنچه تفکر پست آنها را به خطر انداخته نه شخص موسوی و کروبی است بلکه تفکر غالب دموکراسی خواهی و خیزش جهانی مردم علیه دیکتاتوری و قدرت های مطلقه است.

هیچ نظری موجود نیست: