۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

جنبش اسرای شجاع و آزادان ترسو

مردم ایران پیش بینی نشده اند! خشم مردم آتش زیر خاکستر شده! مردم آماده یک جرقه اند آخر این چه جرقه ای ایست که با هدفمندی هم زده نمیشه؟ اگر مردم ایران پیش بینی نشده اند چطور 30 ساله حکومت برایشان برنامه ریزی میکند و هیچ وقت هم شکست نخورده؟ خشم مردم آتش زیر خاکستر شده یا خاکستر جای آتش خشم مردم را گرفته؟
این چه جنبشی است که آزادانش ترسو هستند و دچار خودسانسوری و خود درگیری و اسرایش اینچنین شجاعانه بر علیه خامنه ای شکایت می کنند؟ حاصل این شجاعت و آن ترس چیست؟ جز از بین رفتن شجاعان اسیر و زیر یوغ رفتن آزادان ترسو؟

هیچ نظری موجود نیست: