۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

جوانه

گيرم كه در باورتان به خاك نشستم؛

و ساقه هاي جوانم از ضربه هاي تبرهاتان زخم دار است؛

با "ريشه" چه مي كنيد؟

گيرم كه بر سر اين بام،

بنشسته در كمين پرنده اي،

پرواز را "علامت ممنوع" مي زنيد،

با جوجه هاي نشسته در آشيانه چه مي كنيد؟

گيرم كه مي زنيد!

گيرم كه مي بريد!

گيرم كه مي كشيد!

با "رويش ناگزير جوانه" چه مي كنيد؟

هیچ نظری موجود نیست: