۱۳۸۹ آبان ۱۳, پنجشنبه

حرکت انقلابی شیخ نیک الله


نقل است شیخ در هیچ اقدامی کم نیاوردندی و همیشه حاضر جواب بودندی تا اینکه روزی با ضعیفه ای مسیح نام مباحثه کردندی و کم آوردندی پس سریع به حجره خودی نویس رفتندی و اخبار جدید از مریدان همی گرفت که موسوی و کروبی دیدار کردندی . شیخ چون عینک را جا گذاشتندی ندانست موسوی دیدار کردندی یا کروبی و برای به خاک مالاندن پوزه حریف نقش مضحکی از موسوی همی کشید و نامش نهاد "اقدام انقلابی سوپرمن!" .

مریدان از دیدن این همه هنر کف کردندی و مراسم دستبوسی راه انداختندی که تقش در آمدندی که نقص چشم شیخ کار دستشان دادندی .

شیخ در یک حرکت انقلابی سریع السیر عنوان را تغییر دادندی و بقیه را دروغگو و کور خطاب همی کرد.

مریدان از این همه سرعت عمل و تیز هوشی شیخ نعره ها زدند و سینه ها چاک دادند و تا چند روز از این همه سرخوشی که شامل حالشان شده بود عروسی گرفتندی و به ریش ملت همی خندیدند.

هیچ نظری موجود نیست: