۱۳۸۹ مرداد ۲۳, شنبه

لشکر گل خوار رو کی به راه انداخته؟

به راستی گل های وطن چه شدند؟
ندا ها سهراب ها ترانه ها کامران ها کجا رفتند؟ چرا رفتند؟
چه کسی این گل ها را پر پر کرد؟

هنوز داغ دل مادرانشان التیام نیافته،
هنوز ناله های اسیرانمان در دخمه های دیو ادامه دارد
هنوز لشکر گل خوار گل میچیند

و من و تو ما را من کردیم
هر کدام آهنگ تفرقه کوک کردیم
طبل های جهالت را به ضرب هیولای جهل درون نواختیم

خوشا بر ما که خون لاله هایمان هنوز خشک نشده
که اینچنین نا جوانمردانه سبز زیبایمان را خراشیدیم
سبزی که روزی شیشه عمر طاغوت در دستانش بود
امروز یکی یکی اسیر چنگال دیو شده است

همراه شو عزیز
کین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمیشود

هیچ نظری موجود نیست: