۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

اندر حکایات شیخ محمود نجس الدوله

آورده اند که : هدفمندي يارانه ها تاثير چنداني بر قيمت مسکن ندارد. شيخ را گفتند اين تاثير “نه چندان زياد” چقدر است؟ شيخ فرمود پنجاه شصت ميليون ! و مريدان گريستند و يقه را پاره کردند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
روزي شيخ در اينترنت به صفحات فيلتر شده مي نگريست و مي فرمود : در اينجا چيزي مي بينم که شما نمي بينيد.
گفتند چه چيز مي بيني يا شيخ؟
فرمود : آزادي مطلق !
و مريدان گريستند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
شيخ را گفتند نياز به مسکن کم شده.
شيخ بگفت : و نياز به قبر زياد !
و مريدان گريستندي.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
روزي شيخ را گفتند چرا هواشناسي دماي هوا را کم اعلام همي کردندي ؟
گفت : از براي اينکه مردمان خنک تر گردند.
و مريدان نعره زدند و از هوش رفتند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
گفتند قيمت زرد آلو آذربايجان 5000 تومان است.
گفت خب نخريد.
مريدان سر به ديوار کوفتندي.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
روزي پرسيدند فزودن قيمت گاز از براي چيست ؟
فرمود از براي رونق نساجي و هاکوپيان.
و مريدان همي گريستند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
روزي شيخ از بازار گذر کردي ، گوسفند مذبوحي را ديد در قصابي آويزان و مردمان هيچ يک توان و ياراي خريد نداشت. شيخ فرمود : عمر اين گوسفند بعد از مرگ درازتر است از عمرش قبل مرگ.
و مريدان مدهوش گشتند و نعره ها زدند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
شيخ روزي با مريدان از بازار ميوه فروشان گذر کرد و گيلاسي ديد که کرمي در آن لوليده و به ولع تمام گيلاس همي خورد.
شيخ گريست و فرمود : خوشا به آن کرم و توانگريش . عمري زيستم و نتوانستم چارکي گيلاس بخرم.
دست ما کوتاه و خرما بر نخيل
آسمان و زمين بر ما شده بخيل
و مريدان رم کردند و سر به بيابان گذاشتند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
روزي از شيخ پرسيدند اگر زنان همه چادري و تمام حجاب شوند ديگر چه چيز مردان را فاسد کند ؟
گفت : دماغ زنان !
و مريدان فغان کردند و نعره ها زدند.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
در ظهر تابستاني شيخ فرمود : هوا بس ناجوانمردانه گرم است.
و مريدان گريستند.
شيخ گفت : زقنبوت ! هرچه که من مي گويم که نبايد بگريستيد !
و مريدان غش غش خنديدند!!!!!


هیچ نظری موجود نیست: