۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

انگلیسی ، آمریکایی و ایرانی در جهنم

A British, an American and an Iranian died and all went to hell
يك انگليسي ؛ يك آمريكايي و يك ايراني مردند و همگي رفتند جهنم


The British said:
I miss England;

I want to call England and see how everybody is doing there....
فرد انگليسي گفت: دلم براي انگليس تنگ شده
مي خواهم با انگلستان تماس بگيرم و ببنيم بعضي افراد آنجا چه كار مي كنند...

He called and talked for about 5 minutes...
تماس گرفت و به مدت 5دقيقه صحبت كرد...

Then he said: well, devil how much do I owe you for the phone call?
سپس گفت:
خب، شيطان چقدر بايد براي تماسم بپردازم؟؟؟

The devil goes five million dollars...
شيطان 5 ميليون دلار خواست..


Five million dollars
!!
5 ميليون دلار !!!!!!!

He made him a check and went to sit back on his chair....
انگليسي چك كشيد و برگشت روي صندلي اش نشست


The American was so jealous, he starts screaming, me too I want to call the United States , I want to see how everybody is doing
Too....
فرد آمريكايي خيلي حسود بود و شروع كرد به جيغ و فرياد كه من هم مي خواهم با امريكا تماس بگيرم و از اوضاع اونجا با خبر شوم..

He called! And talked for about 10 minutes, and then he said: well, devil how much do I owe you! For the phone call?
او تماس گرفت!!
و به مدت 10 دقيقه صحبت كرد.سپس گفت: خب شيطان، چقدر بايد بابت تماسم پرداخت كنم؟

The devil goes ten million dollars...
شيطان 10 ميليون دلار خواست...

Ten million dollars !!! He made him a check and went to sit back on his Chair...
10 ميليون دلار!!!! امريكايي چك چكشيد و برگشت بر روي صندلي اش نشست...

The Iranian was extremely jealous too...
He starts screaming and Screaming, I want to call Iran too, I want to see how everybody is doing there too, I wanna talk
to everybody...
و اما فرد ايراني خيلي خيلي حسود بود.او شروع كرد به جيغ و فرياد كه من هم مي خواهم با ايران تماس بگيرم و از اوضاع آنجا باخبر بشوم

He called Iran and he talked for about twenty hours,
He was talking and talking and talking
او با ايران تماس گرفت و به مدت 12ساعت صحبت كرد

Then he said: well, devil how much do I owe you for the phone call?
سپس گفت: خب شيطان، چقدر بايد براي تماسم پرداخت كنم؟

The devil goes:
One dollar...
شيطان گفت:
1دلار......


ONLY ONE DOLLAR ?!!!
فقط 1دلار؟!!!!

The devil goes: yes, well...
شيطان گفت بله خب...

From hell to hell, is local !
از جهنم به جهنم داخليه !!
هیچ نظری موجود نیست: